Belgiƫ, Belgique, Belgium


AEEA-informatie voor klanten

Sinds 2006 is de Belgische AEEA-norm (voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) voor het terugnemen en recycleren van consumentenproducten van kracht. Deze norm bevat vereisten voor elektrische en elektronische producten met betrekking tot terugname en recyclage volgens de EU AEEA-richtlijn in België. De AEEA-norm is gericht op het verminderen van de afvoer via AEEA als niet-gescheiden huishoudelijk afval en het vergroten van de hoeveelheid via AEEA dat wordt verzameld voor behandeling, hergebruik en milieuvriendelijke afvoer.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat onderdelen, materialen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet correct wordt verzameld en gerecycleerd.

Onder "elektrische en elektronische apparatuur" worden producten verstaan waarop een symbool is aangebracht dat bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. De doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat deze elektrische en elektronische apparatuur niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd maar gescheiden moet worden ingezameld wanneer deze apparatuur wordt afgedankt.

Conform de AEEA-norm voldoet KCI Medical aan zijn verplichting als producent door in elke regio van België regelingen te hebben getroffen voor terugname en recyclage van elektronische producten van KCI Medical. KCI Medical is hiertoe aangesloten bij Recupel, het door de overheid goedgekeurde nationale inzamel- en verwerkingssysteem. Wanneer klanten van KCI Medical hun nieuwe elektronische product van KCI Medical afdanken, kunnen ze hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van hergebruik en recyclage van AEEA door het product milieuhygiënisch verantwoord te verwijderen.

Zowel consumenten als bedrijven (waaronder ziekenhuizen en artsen) die een elektronisch product van KCI Medical op milieuvriendelijke wijze willen verwijderen, kunnen een beroep doen op de regelingen die zijn getroffen met Recupel. Voor meer informatie over deze regelingen neemt u rechtstreeks contact op met Recupel:

www.recupel.be
Tel.: 0800 403 87

Apparaten van KCI of onderdelen ervan vormen na gebruik mogelijk een besmettingsrisico. De verwijdering van biologisch gevaarlijke materialen gebeurt volgens strikte nationale regels, die een invloed kunnen hebben op de hierboven beschreven recyclageprocessen. Als u twijfelt of als u wilt weten hoe u ze kunt verwijderen, neemt u contact op met uw lokale dienst voor gezondheidszorg, uw voorschrijvende arts of uw lokale zorgverlener.

 

VERKLARING OVER BATTERIJEN

Conform de Europese Richtlijn 2006/66/EG (de Richtlijn inzake batterijen) moeten importeurs van batterijen en/of producenten specifieke recyclageprocessen naleven voor eventuele batterijen in hun apparaten.

KCI neemt in de Europese lidstaten die de Richtlijn inzake batterijen hebben opgesteld, deel aan lokale en nationale recyclageprogramma's voor batterijen en voldoet hiertoe aan de voorschriften van de nationale wetgeving. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met uw lokale
KCI-vertegenwoordiger.

 

Terug naar Deelname AEEA-inzamelingsnorm

 

DSL#09-03.193.WEEE.BE-NL